# شبکه_تلفن_همراه

شبکه تلفن همراه

مختصریدربارهشبکهتلفنهمراه شکلیافتهسیستمتلفنکهارتباطاترادرهرنقطهایفارغازکابلکشیهایسیستمتلفنعمومیمیسرمیسازدشبکهتلفنهمراهاست . دراینقسمتبهبررسیاینشبکهمیپردازیم. تلفنهایغیرثابتبهدوردهتقسیممیشوند: تلفنهایبیسیموتلفنهمراهکهبهآنتلفنسلولیهمگفتهمیشود. تلفنبیسیمکاربردشبکهاینداشتهومانیزبهآننخواهیمپرداختوفقطمختصری
/ 0 نظر / 13 بازدید