# بلوتوث

بلوتوث

بلوتوث کهبعضیهادرفارسیآنرابهدندانآبیترجمهکردهاند . استانداردیبرایامواجرادیوییاستکهکهبرایارتباطاتبیسیمکامپیوترهایقابلحملونقلوتلفنهایهمراهووسایلالکترونیکیرایجاستفادهمیشونداینامواجبرایفاصلههاینزدیکاستفادهمیشوندوبرایارتباطاتبیسیمتکنولوژیارزانیمحسوبمیشوند. وبوسیلهاینتکنولوژیمیتوانیدبیندووسیلهکهدارای
/ 0 نظر / 15 بازدید