ماهواره های مخابراتی

ماهوارهها

تکنولوژیماهوارههایمخابراتیباعثایجادتحولدرمخابراتفضاییگردید . اینسیستمهابااستفادهازانعکاسامواجازماهکارمیکنند. یکماهوارهمزیتهایعمدهایدارد . یکیازاینمزیتهاایناستکهماهوارهدرواقعیکتکرارکنندهمایکروویوبزرگدرفضاست. چنینماهوارهایدارایچندیناستکهبافرکانسهایخاصیسیگنالورودیرادریافت (transponder) تکرارکنندهکردهوتقویتمیکنندوسپسبافرکانسمتفاوتیبازمیگردانندتاباسیگنالورودیتداخلپیدانکند . سیگنالبازگشتیمیتواندقطریبهاندازهتمامسطحزمینیافقطچندصدکیلومترراپوششدهدکهبهاینحالتشیپورخمیدهگفتهمیشود.

مطابققانونکپلردوره گردش یک ماهواره با توان دو سوم شعاعمدارآنمتناسباست .هرچهمدارماهوارهبالاترباشددورهگردشآنبیشتراست . دورهگردش

/ 0 نظر / 21 بازدید