بلوتوث

بلوتوث

کهبعضیهادرفارسیآنرابهدندانآبیترجمهکردهاند . استانداردیبرایامواجرادیوییاستکهکهبرایارتباطاتبیسیمکامپیوترهایقابلحملونقلوتلفنهایهمراهووسایلالکترونیکیرایجاستفادهمیشونداینامواجبرایفاصلههاینزدیکاستفادهمیشوندوبرایارتباطاتبیسیمتکنولوژیارزانیمحسوبمیشوند. وبوسیلهاینتکنولوژیمیتوانیدبیندووسیلهکهدارای

/ 0 نظر / 20 بازدید