شبکه تلفن همراه

مختصریدربارهشبکهتلفنهمراه

شکلیافتهسیستمتلفنکهارتباطاترادرهرنقطهایفارغازکابلکشیهایسیستمتلفنعمومیمیسرمیسازدشبکهتلفنهمراهاست . دراینقسمتبهبررسیاینشبکهمیپردازیم.

تلفنهایغیرثابتبهدوردهتقسیممیشوند: تلفنهایبیسیموتلفنهمراهکهبهآنتلفنسلولیهمگفتهمیشود. تلفنبیسیمکاربردشبکهاینداشتهومانیزبهآننخواهیمپرداختوفقطمختصری

/ 0 نظر / 15 بازدید